Reklamační řád

Prodávající a provozovatel internetového portálu:

Naxo Still s.r.o.
se sídlem Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno, Česká republika
IČ: 04184131, DIČ: CZ04184131 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88551
Odpovědná osoba: Petr Vaculík
Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 777 141 776


1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Tento reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat v případě uplatňování práva kupujícího z vad zboží (dále též „reklamace“) pořízeného od prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.naxo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). S tímto reklamačním řádem má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na něho dostatečně předem upozorněn.

3. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel) a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

5. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v reklamační době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

6. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

6.1. emailem na adresu: info@naxo.cz 
6.2. poštou doporučeným psaním na adresu: Naxo Still s.r.o., Šternberská 73/8, 779 00 Olomouc
6.3. osobně na adrese: Naxo Still s.r.o., Šternberská 73/8, 779 00 Olomouc

7. Kupující je při podávání reklamace povinen uvést a dodat:

7.1. jméno, příjmení kupujícího,
7.2. telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
7.3. číslo objednávky,
7.4. co nejvýstižnější popis závad,
7.5. uplatňovaný nárok (návrh řešení),
7.6. číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
7.7. detailní fotografie poškození,
7.8. reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
7.9. doložit doklad o vlastnictví zboží (například faktura).

Pro vyplnění veškerých informací můžete využít reklamační list ke stažení zde.


8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

8.1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
8.2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
8.3. poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
8.4. poškození nadměrným zatěžováním,
8.5. poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

11. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato práva:

11.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
11.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vady věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současné alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užívání. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo dostoupení od kupní smlouvy.

12. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.

13. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

14. Přílohu reklamačního řádu tvoří vzorový formulář Reklamační list.

15. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Naxo Still s.r.o., Šternberská 73/8, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty info@naxo.cz, telefon +420 777 141 776

Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete, odešlete na doručovací adresu:

Naxo Still s.r.o.
Šternberská 73/8
Olomouc
779 00

Zboží bude našimi pracovníky převzato a zkontrolováno. Prosíme o sdělení termínu odeslání zboží.

Reklamační list


V Brně dne 22.9.2015